Algemene Voorwaarden

Identiteit van de opdrachtnemer

Naam
Atlas Power B.V.

Vestigingsadres
Hoge Eng Oost 24,
3882 TN, Putten

Telefoonnummer
085-0470468

E-mailadres
info@atlaspower.nl

Overige registraties
KvK-nummer 75209071

1. DEFINITIES

 1. Installateur: de besloten venootschap Atlas Power B.V. gevestigd te Putten en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die Producten bij Installateur heeft besteld.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Installateur tot het leveren van Producten en eventuele Installatie ervan door Installateur ten behoeve van Opdrachtgever.
 5. Producten: alle door de Installateur geleverde te leveren en te installleren zaken waaronder maar niet beperkt tot: zonnepanelen, omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, dataloggers bekabeling en/of montagemateriaal zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
 6. Installatie: indien de montage en aansluiting van de Producten is overeengekomen zal Installateur de Producten op dusdanige wijze (laten) installeren dat het in de gegeven omstandigheden een goede (verwachte) opbrengst zal (kunnen) behalen.
 7. Verwachte opbrengst: de in de Overeenkomst omschreven verwachte opbrengsten, die de Producten (kunnen) genereren in de meest ideale omstandigheden.

2. WANNEER ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door Installateur Producten worden geleverd en/of geïnstalleerd.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Installateur zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Installateur deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassingen op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

3. HOE KOMT DE OVEREENKOMST TOT STAND?

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Installateur gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende twee maanden geldig. Installateur is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan Installateur is bevestigd.
 2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Alle in de offerte van Installateur genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Installateur niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van Opdrachtgever van de door Installateur (elektronisch) verzonden offerte.
 6. Alle offertes van Installateur aan Opdrachtgever zijn (mede) gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in de aanvulling of afwijking van de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de levering, installatie, uitvoering en/of tijdsduur van de opdracht dan is Installateur gerechtigd de opdracht te beperken, uit te breiden of te beëindigen.

4. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Installateur redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van de Installatie die kan worden toegerekend aan de Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Installateur op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er spake van meerwerk.
 2. Aanvulling c.q. wijzigingen op de offerte, Overeenkomst en/of de Installatie zijn voor partijen alleen bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
 3. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van de Opdrachtgever, tenzij en voor zover dit bij nadere Overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.
 4. Indien na datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten, belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Installateur gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 5. In het geval er sprake is van een wijziging zoals bedoeld in artikel 4.4 zijn zowel Installateur als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst binnen de 10 werkdagen na de mededeling van Installateur dat de prijs wordt verhoogd per aangetekende brief te ontbinden.

5. LEVERING EN UITVOERING

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Installateur tot een inspanningsverplichting waarbij Installateur zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen.
 2. Alleen Installateur geldt tegenover Opdrachtgever als opdrachtnemer ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Installateur voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Installateur tegen aanspraken van derden dienaangaande.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan Installateur kenbaar heeft gemaakt. Installateur of een door haar aangewezen installateur zal Opdrachtgever (telefonisch) benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van de Producten en de eventuele installatie ervan.
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Installateur een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatal termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding waaronder tevens maar niet uitsluitend financiële schade, ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de Producten. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Installateur de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Installateur het bedrag dat Opdrachtgever heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging, waardevermindering en/of vermissing van Producten berust bij Installateur tot het moment van bezorging bij Opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Installateur bekend gemaakt vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

6. INSTALLATIE DOOR INSTALLATEUR

 1. Opdrachtgever is jegens Installateur verantwoordelijk voor het treffen van juiste en tijdige maatregelen, gereed maken van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van de Producten. Opdrachtgever is voorts gehouden al het het mogelijk te doen wat redelijkerwijs van belang is om goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst te garanderen.
 2. Installateur verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren. Voor zover een goede Installatie dit vereist, heeft Installateur het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
 3. Installateur is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door Opdrachtgever of in opdracht van Opdrachtgever door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 4. Opdrachtgever verleent in het voorkomende geval het personeel van Installateur of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar de Producten geïnstalleerd dienen te worden.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.
 6. Schade en kosten die ontstaan zijn door dat aan de in de deze algemene voorwaarden en/of in de Overeenkomst gestelde voorwaarden niet is voldaan, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht moeten worden.
 8. Opdrachtgever dient installateur tien (10) werkdagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk te informeren over deze adreswijziging. Installateur is niet aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet (tijdig) doorgeven van een adreswijziging.
 9. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, is hij verplicht Installateur schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging zoals naam en rechtsvorm.
 10. Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het moment dat Installateur de wijziging(en) schriftelijk heeft bevestigd.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Installateur is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte Producten en/of diensten.
 2. Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Installateur geen gebruik maken van deze Producten en/of diensten waarop Installateur rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de Overeenkomst.
 3. Installateur is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet herleidbaar tot een Opdrachtgever.
 4. Tekeningen en berekeningen met hierin (onder andere) opgenomen de dak afmetingen, het aantal zonnepanelen en belangrijk ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. Installateur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een derde (al dan niet in opdracht van Opdrachtgever) deze indicative tekeningen en berekeningen van Installateur gebruikt bij installatie van de Producten, zonder dat Installateur bij de installatie van de Producten betrokken is.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Installateur in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Installateur totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Installateur gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen
 2. Door Installateur geleverde zaken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Installateur veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Installateur daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Opdrachtgever machtigt Installateur onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de Installateur afgeleverde/geïnstalleerde Producten zich bevinden om deze onder zich te nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Installateur te maken kosten van terugneming.
 6. Opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Installateur een bezitloos pandrecht te vestigen op de Producten, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Installateur op deze zaken te eniger tijd teniet mocht blijken te zijn gegaan.
 7. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Installateur ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Installateur gerechtigd tot deze gelden. Voor zover nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Installateur bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9. WAT ZIJN DE REGELS RONDOM BETALING?

 1. Tenzij anders vermeld dient betaling steeds te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum voor natuurlijk persoon en 14 dagen na factuurdatum voor rechtspersoon, op een door Installateur aan te geven wijze.
 2. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 3. Tenzij anders overeengekomen worden de verschuldigde kosten voldaan in twee termijnen:
  • 20% (Bij opdracht)
  • 80% (Bij oplevering).
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en/of zaken van Opdrachtgever of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Installateur op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 14 dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Installateur over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. Opdrachtgever is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijk rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Installateur hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de Producten ten behoeve van deze Opdrachtgevers zijn besteld.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en (incasso)kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voeldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Installateur mede te delen. Het indienen van bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten.
 9. Installateur is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling en/of bankgarantie. Installateur zal in elke geval zekerheidstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.
 10. Installateur is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Installateur verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

10. TUSSENTIJDSE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Installateur heeft het recht de door hem gehanteerde tarieven te wijzigen nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen vanwege, (onder meer doch niet beperkt) kostprijsverhogende factoren zoals wijziging van inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten etc. Tarieven kunnen worden aangepast onafhankelijk van de omstandigheid of de prijswijziging voor Installateur al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft bij een wijziging te wijten aan Installateur het recht tot ontbinding van de Overeenkomst. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste factuur die aan Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van de gehanteerde

11. WELKE GARANTIE BIEDT INSTALLATEUR EN WAT WORDT VAN OPDRACHTGEVER VERWACHT?

 1. De door Installateur te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Installateur kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken en/of uit te voeren Installatie.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van tien (10) jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de door Installateur verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van dat Product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende 10 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Installateur verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Installateur, Opdrachtgever of derden aan de Producten wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Installateur geen invloed op kan uitoefenen, zoals weersomstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 6. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Installateur te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Installateur te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Installateur in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Installateur in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Installateur de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Installateur, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Installateur te retourneren en de eigendom daarover aan Installateur te verschaffen, tenzij Installateur anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Installateur daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

12. WAARVOOR IS INSTALLATEUR (NIET) AANSPRAKELIJK?

 1. Installateur is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien Installateur niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Installateur is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de geleverde c.q. geïnstalleerde Producten en de daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen Installateur in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever verschuldigd is.
 3. Indien door of in verband met de Installatie door Installateur of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Installateur afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Installateur in verband met die verzekering draagt.
 4. Installateur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Installateur is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen van (materiële) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. Installateur zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Installateur is evenwel niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Installateur tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Installateur samenhangen, tenzij het aanspraken betreft ten gevolge van opzet of grove schuld van Installateur.

13. VERJARINGSTERMIJN

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Installateur en de door Installateur bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat Opdrachtgever Installateur van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

14. OVERMACHT

 1. Installateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Installateur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Installateur niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Installateur of van derden daaronder begrepen. Installateur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Installateur haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Installateur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht kan Opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van Installateur vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.
 4. Voor zover Installateur ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Installateur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

15. WAT ZIJN DE BIJKOMENDE KOSTEN IN GEVAL VAN NIET (TIJDIGE) BETALING?

 1. Indien Opdrachtgever de vordering niet tijdig voldoet zal Installateur, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee (a, b) bepalingen:
  1. Indien Opdrachtgever Consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Omdat Installateur een btw-plichtige ondernemer, worden de incassokosten niet verhoogd met btw.
  2. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00.
 2. Installateur is te allen tijde gerechtigd om (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een bankgarantie of een borgstelling. Installateur zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

16. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.
 2. Installateur bewerkstelligt dat haar werknemers en derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid. Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

17. OOG VOOR UW PRIVACY

 1. Installateur verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever uitsluitend ter uitvoering van de Installatie. Installateur doet er alles aan om op zorgvuldige wijze om te gaan met persoonsgegevens.
 2. Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verklaart Opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met de verwerking van noodzakelijke (persoons)gegevens door Installateur, teneinde Installateur in staat te stellen de Producten en Installatie goed te kunnen leveren c.q. uitvoeren. Opdrachtgever heeft op eerste verzoek recht op inzage, verbetering, verwijdering en overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever verklaart in voldoende mate door Installateur op deze rechten te zijn gewezen.

18. WAAR KUNT U ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VINDEN EN HOE WORDEN DEZE GEWIJZIGD?

 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 2. Installateur heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 3. Indien Installateur de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart zal Installateur de wijzigingen tijdig bekend maken. Partijen zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.
 4. Indien Opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Opdrachtgever dient de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Installateur te vermelden.

19. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Installateur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Installateur is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Contactgegevens

Atlas Power B.V.
Hoge Eng-Oost 24
3882TN Putten
KVK 75209071

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden? We staan u graag te woord. U kunt mailen naar info@atlaspower.nl.

06 2168 1044